Ydelser

Vurdering af motorik

En motorisk vurdering starter med, at du beskriver dit barns personlighed, styrker og udfordringer i dagligdagen. Jeg spørger desuden ind til emner som graviditet, fødsel, og barnets tidlige udvikling, samt vaner ift. kost, søvn og generel trivsel.

Derudfra tilrettelægger jeg en skræddersyet fysioterapeutisk undersøgelse.
Jeg lægger stor vægt på, at barnet føler sig godt tilpas og er tryg, sådan at det viser hvad det kan under optimale forhold, og får en god oplevelse.

Afhængig af barnets alder og udfordringer, vil undersøgelsen ofte bestå af en standardiseret test, som f.eks. Movement ABC-2, suppleret med specifikke undersøgelser. Jeg vil desuden gerne se barnet når det leger frit, for at se hvordan det anvender de motoriske færdigheder det mestrer i mere frie rammer.

Barnet skal være iført tøj der er nemt at bevæge sig i, samt bare tæer eller indendørssko.

Efter undersøgelsen får du en tilbagemelding, evt. pr. tlf., hvor vi aftaler det videre forløb.
Nogle kan nøjes med rådgivning om gode aktiviteter i hverdagen, der kan styrke og understøtte barnets motoriske udvikling. Andre kan derudover have behov for et forløb med motorisk træning. Indimellem anbefaler jeg, at der tillige udarbejdes en sensorisk profil, da motorisk usikkerhed kan hænge sammen med forstyrret sansebearbejdning.

Motorisk træning gennem leg

Jeg tilbyder hjælp til at understøtte dit barns motoriske udvikling, gennem leg og meningsfulde aktiviteter.

Børn i alle aldre kan få brug for en ekstra indsats i en periode. Lige fra det lille spædbarn, som måske har en favoritside, og har udviklet skævt kranie, eller ikke vil ligge på maven. Babyen med forsinket motorisk udvikling, som måske har blød og underspændt muskulatur, og er sen til at nå motoriske milepæle. Børnehavebarnet, som har svært ved at følge med de andre børn på legepladsen eller i dagligdags gøremål. Eller skolebarnet, som er tilbageholdende i idrætstimerne, og har svært ved at anvende saks og skriveredskaber. 

Det kan også være at dit barn har forstyrret motorisk udvikling som følge af en diagnose, måske er den motoriske udvikling lidt forsinket som følge af hypermobilitet, eller måske har dit barn haft en skade, og har behov for en periode med genoptræning.

Uanset hvad årsagen er, vil et træningsforløb starte med en undersøgelse af dit barn, hvorefter vi sammen planlægger det videre forløb.
Nogle børn har behov for at komme hver uge i en periode. Andre kan nøjes med rådgivning, og opfølgning f.eks. en gang om måneden.

Jeg tilbyder motorisk træning gennem leg her i min klinik, eller ude i naturen, f.eks. i skoven tæt på klinikken. Jeg kan også komme hjem til jer, eller efter aftale komme i barnets institution eller skole.

Nogle gange vil træningen være meget funktionel, dvs. rettet mod en specifik færdighed, som at gå, hoppe, eller klippe med en saks. Andre gange er fokus på at træne forudsætningerne for at opnå færdigheder, det kan f.eks. være at træne balance, styrke eller udholdenhed. 

Undervejs i forløbet får du inspiration til aktiviteter I selv kan lave hjemme, eller rådgivning i, hvordan barnet evt. kan kompenseres for nedsat funktion, f.eks. gennem hjælpemidler eller indretning af hverdagens rammer. 

Børn med symptomer på stress

Symptomer på stress hos børn og unge, vil ofte komme til udtryk både som fysiske gener og ved ændret adfærd. Der optræder ofte smerter, som ondt i maven og hovedpine. Barnet klager måske over kvalme og svimmelhed, kroppen kan føles træt og energiforladt, eller rastløs og anspændt. Nogle børn bliver irritable og måske endda aggressive, imens andre bliver mere indadvendte eller ængstelige. Mange får svært ved at koncentrere sig, og ofte bliver det sværere at indgå i de sociale fællesskaber og relationer, som barnet ellers plejer. Nattesøvnen kan blive forringet, og mange børn får sværere ved at gå i institution eller skole.

Skadelig stress opstår, når nervesystemet har været overbelastet gennem længere tid. Overbelastningen kan opstå på baggrund af flere forskellige faktorer. For nogle kan årsagen findes i en travl og hektisk hverdag, uden tilstrækkelig tid til ro og hvile. Det kan også skyldes at barnet har en lav tærskel for sanseindtryk, således at det overvældes af hverdagens lyde, lugte og menneskemylder i mange timer hver dag. Hvis barnet eller den unge har tendens til bekymringstanker, føler et stort præstationspres, eller føler sig ensom, kan det også sætte nervesystemet i alarmberedskab.
Tilstanden skal således ses i et bio-psyko-socialt perspektiv, hvor krop, sind og social kontekst er indbyrdes påvirkede af hinanden.

Som fysioterapeut har jeg en meget kropslig tilgang til behandling af stress. Hjernemæssige strukturer, nervesystem, og balancen i hormoner og signalstoffer, kan påvirkes gennem leg og fysisk aktivitet, rolig og fast berøring, samt dyb og rolig vejrtrækning. 
Jeg er glad for at bruge naturen, da ophold i naturen regulerer vores stress-niveau, og således gør behandlingen endnu mere effektiv. Hvis barnet kan lide dyr, inviterer jeg ofte min lille hund, Mille, med i klinikken, eller vi besøger hestene i stalden, da undersøgelser viser at samvær med dyr beroliger nervesystemet, og gør at man føler sig godt tilpas. 

Behandlingen starter med en indledende samtale, hvor vi sammen prøver at nærme os årsagen til barnets mistrivsel. Hvis barnet ikke allerede er undersøgt af en læge, kan det være en god idé, for at udelukke en evt. fysisk årsag til barnets gener.
Første gang I er i klinikken, får du og barnet en forklaring i børnehøjde på, hvad der sker i kroppen, hjernen og nervesystemet, når man er påvirket af stress gennem længere tid.
Derefter vil behandlingen hver gang, have elementer af bevægelse, berøring og vejrtrækningsøvelser. 
Vi taler desuden om, hvordan hverdagen kan struktureres så stressniveauet reduceres, f.eks. gennem ændringer i miljøet, overblik over dagens gøremål, pauser til ro og hvile, eller andre sensoriske strategier, til igen at få mere overskud.

Mange børn synes det er rart at tale med en tryg voksen, under sjov leg og aktivitet, men jeg er ikke uddannet til egentlig samtaleterapi. Hvis jeg vurderer, at barnet har behov for at tale med f.eks. en psykolog, lader jeg dig det selvfølgelig vide. Jeg samarbejder også gerne med f.eks. institution eller skole.

Behandling af smerter 

Jeg behandler børn der har smerter af forskellige årsager. Det kan f.eks. være fra skader opstået i forbindelse med sport, hovedpine pga. spændte muskler i nakke og skuldre, eller måske har smerterne ikke en direkte fysisk årsag, men er opstået som følge af længerevarende stress eller bekymringer.

Første gang I kommer, vil jeg spørge ind hvordan smerten er opstået, hvor længe det har stået på, hvad det har betydet for barnets dagligdag, hvad der evt. lindrer eller gør smerten værre, og hvordan I har håndteret smerten indtil nu.
Jeg vil også spørge mere generelt ind til barnets hverdag, aktivitetsniveau og generelle trivsel.

Derefter vil jeg undersøge barnet. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i jeres fortælling.

En vigtig del af behandlingen, vil være information i børnehøjde, om hvordan smerterne er opstået, hvad der kan gøres ved smerterne, hvordan barnet skal forholde sig til smerterne i dagligdagen, og hvordan man evt. kan forebygge at smerterne opstår igen.

Afhængig af årsagen til smerterne og barnets alder, kan behandlingen i øvrigt bestå af f.eks. træningsøvelser, lege og aktiviteter med fokus på særlige bevægelser eller muskelgrupper, manuel behandling, kinesiotape el.lign.

Vurdering af sansebearbejdning / sensorisk profil 

Vi oplever verden gennem vores sanser, og vi bombarderes af sanseindtryk hele tiden. Igennem komplicerede processer i hjerne og krop, sker der hele tiden registrering, organisering, integration, fortolkning og anvendelse af disse sanseindtryk. For langt de fleste af os foregår disse processer præcist og effektivt, så kun lige præcis de sanseindtryk der er vigtige i en given situation registreres bevidst. For andre af os er sorteringen af sanseindtryk ikke så effektiv, og vi får enten sorteret for få eller for mange indtryk fra, så vi enten overreagerer på sanseindtryk, eller ikke registrerer dem i tilstrækkelig grad. Det kan komme til udtryk ved, at barnet er meget følsomt for lyd, berøring eller bevægelse. Eller måske har svært ved mærke sin krop i tilstrækkelig grad, og har et større behov for at bevæge sig eller søger berøring og dybe tryk for at mærke sin egen krop. Ofte ses en kombination af over- og underreaktion på forskellige sanser.

Det kan også være, at barnet har svært ved at tolke og bearbejde de sanseindtryk det registrerer. Det kan komme til udtryk ved, at barnet kan opleves klodset i hverdagen, det kan have svært ved at lære rutiner som f.eks. at tage tøj på, og er måske længe om at lære at cykle eller spise med bestik.

Barnets sansebearbejdning vurderes gennem observation i dets nærmiljø, gennem interview med forældre og måske pædagog eller lærere, og gennem standardiserede måleredskaber, som f.eks. Sensory Profile, eller Sensory Processing Measure (SPM), som er spørgeskemaer der udfyldes af barnets omsorgspersoner. Måske vurderes sansemotorikken yderligere gennem f.eks. Kliniske observationer, som vurderer hvordan barnet kropsligt kan anvende de sanseindtryk det modtager.

Efter undersøgelsen får du en tilbagemelding, evt. pr. tlf., hvor vi aftaler det videre forløb.
Nogle kan nøjes med rådgivning i miljøændringer og sensoriske strategier i hverdagen, der passer bedre til barnets sensoriske profil, således at barnet kan indgå i hverdagen på en mere harmonisk måde.
Andre kan derudover have behov for et forløb med sansemotorisk træning, og forslag til aktiviteter i hverdagen, der understøtter udviklingen af en mere effektiv sanseintegration hos barnet, og dermed giver barnet bedre forudsætninger for at udvikle motoriske færdigheder. 

Nogle børn er mere disponerede for forstyrret sansebearbejdning end andre. Det gælder f.eks. børn der er født for tidligt, eller børn med udviklingsforstyrrelser, som ADHD eller autisme. Hvis du fortæller mig om en evt. diagnose på forhånd, har jeg mulighed for at tilrettelægge undersøgelsen, så den passer bedst muligt til dit barn.

Sansemotorisk træning
Sanseintegrations-behandling 

Børn med sanseintegrations-vanskeligheder vil ofte fremstå som motorisk usikre, som om de er lidt klodsede, og udfører motoriske handlinger på en måde, der virker mere besværlig end nødvendigt.

De kan have svært ved at lære nye færdigheder, som at cykle eller binde snørebånd, de kan have svært ved at huske rækkefølgen i dagligdags opgaver som f.eks. påklædning, og de har ofte brug for flere gentagelser end andre, før en ny færdighed sidder på rygraden.

Ofte ses motorisk uro, og besvær med at opretholde den samme stilling over længere tid. Barnet kan have svært ved at koordinere højre og venstre side af kroppen samtidig, og krydser måske sjældent kroppens midtlinje med armene eller benene. Det kan også være svært at foretage bevægelser i sekvenser, som f.eks. at hoppe flere hop fremad uden stop, eller klappe en rytme.

Grunden til den motoriske usikkerhed skal findes i barnets evne til at skelne sanseindtryk fra hinanden, og at integrere, fortolke, og anvende sanseindtryk fra egen krop og omgivelserne, til en passende motorisk handling. Nogle børn har tillige udfordringer med at sortere i alle de mange sanseindtryk det tager ind.

Hvis de sensoriske vanskeligheder er meget udtalte, kan det hæmme barnets udvikling, inden for leg, læring, social kontakt, og almene daglige færdigheder.

Når vi har identificeret barnets specifikke sensoriske vanskeligheder, tilrettelægger jeg behandlingen. Barnets sanseintegration stimuleres primært gennem leg og bevægelse, og jeg har stort fokus på at følge barnets initiativ og motivation, og derfra vinkle aktiviteterne, så de stimulerer de områder, hvor barnet har behov for indsats. Det er igennem legen, hvor barnet er aktivt og motiveret, og tilegner sig gode erfaringer med bevægelse, at den største udvikling sker.

Desuden rådgiver jeg om gode aktiviteter I kan lave hjemme, om tilpasninger i miljøet der kan tilgodese barnets udfordringer, og sensoriske strategier I kan anvende i hverdagen, for at tilgodese barnets behov bedst muligt, og opnå bedre forudsætninger for god udvikling.

Skriftlig rapport

Jeg tilbyder at udarbejde en udførlig skriftlig rapport, med undersøgelsesfund fra motorisk og/eller sensorisk undersøgelse, samt anbefalinger til videre indsats. 

Prisen er afhængig af omfanget af undersøgelserne, og beregnes ud fra timeforbruget. Jeg kan give dig et tilbud på en pris, efter endt undersøgelse.

Konsulentbistand

Jeg tilbyder konsulentbistand til f.eks. kommuner, institutioner, skoler, genoptræningsenheder eller PPR. Det kan f.eks. være til faglig sparring, rådgivning ift. motorik eller sansebearbejdning, eller undersøgelse og behandling af børn.

Måske har I i jeres organisation behov for et frisk blik udefra, undersøgelse og/eller behandling af børn i særlige sager, eller en hjælpende hånd i en periode med spidsbelastning, for at undgå ventelister.

Jeg har erfaring fra mange forskellige områder, og kan hurtigt træde til og løfte mange forskelligartede opgaver.

Måske er jeres behov et andet end her beskrevet. Kontakt mig gerne for en snak.

Bestil en tid